ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ!

Зелений тариф – спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію у приватних осіб, згенеровану сонячними та вітровими електростанціями. Максимальна потужність приватної сонячної електростанції – 30 кВт.
Важливо: для отримання “зеленого” тарифу НЕ потрібно отримувати ліцензію та інші дозвільні документи.

Вартість «зеленого тарифу» встановлена в Законі України «Про ринок електричної енергії» та зафіксована у Євро. Проте в Україні згідно законодавства всі розрахунки здійснюються в національній валюті, а тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щоквартально переглядає і змінює вартість такого тарифу, в залежності від зміни курсу гривні. Дія Закону України гарантує дію умов Зеленому тарифу до 01.01.2030 р. Ст.17 Закону України «Про ринок електричної енергії» – Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування “зеленого” тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики.

Тариф для приватних сонячних електростанцій (за 1 кВт/год):

 • діючий тариф – до 31 грудня 2019 року – 0,183 євро/кВт*год
 • з 01 січня 2020 року – 0,164 євро/кВт*год
 • з 01 січня 2025 року – 0,146 євро/кВт*год

Як підключити зелений тариф?

ЕТАП 1. Звернутися в компанію “Сонцепром”.

Проконсультуватися з нашим фахівцем та визначити технічне завдання.

ЕТАП 2. Підготовка документів.

На старті прийняття рішення про встановлення сонячної станції під «Зелений» тариф, найпершим кроком власника повинна бути перевірка технічних умов приєднання будинку до ліній електропередач. Фактично, це зафіксована в договорі на електропостачання та додатку до нього, технічна можливість ЛЕП передати або прийняти визначену кількість енергії за одиницю часу.

На будинок повинна бути підведена потужність (кВт) кратна потужності сонячної електростанції (СЕС).
Наприклад: для СЕС 30 кВт до будинку повинна бути підведена потужність 30 кВт від мережі.
Тому у разі необхідності, потрібно буде докупити недостаючу к-сть кВт. Для цього потрібно звернутися у місцевий РЕМ, і подати заяву на підняття потужності.

Документи на підняття потужності. Копії:

 • Свідоцтво на право власності на будинок.
 • Договір з РЕМ про користування електричною енергією .
 • Викопіювання місця розташування об’єкта в масштабі 1:2000, або який є ( взяти в сільській чи міській раді).
 • Паспорта.
 • ІПН.

ЕТАП 3. Будівництво/монтаж сонячної електростанції.

Сонячна станція – це великий конструктор кожен з елементів якого виготовляється різними виробниками з різних країн за різними стандартами. При виборі обладнання варто більше уваги приділити вибору якісних відпрацьованих комплексних рішеннях від перевірених виробників.
Ми радимо обрати виробників, що офіційно представлені в Україні та надають повноцінну гарантію. Окрім вибору виробників враховуються наступні фактори:

 • технічні умови приєднання будинку до ЛЕП (кількість фаз, потужність приєднання).
 • потужність встановлених сонячних батарей кількість поверхонь де планується розмістити панелі.

Враховуючи вище наведені фактори підбір повинен здійснюватися кваліфікованим інженером та під конкретні умови проекту.

ЕТАП 4. Підписання договору на генерацію електричної енергії.

Для того, щоб продавати електричну енергію за «зеленим» тарифом, після завершення будівництва сонячної електростанції, побутовому споживачу необхідно пройти наступні етапи:

 • Подати заяву до Обленерго про факт будівництва генеруючої установки, при цьому додавши схему підключення сертифікатів та паспортів обладнання до енергопостачальної компанії.
 • Встановити двохнаправленого лічильника для замірів зустрічних потоків спожитої / виробленої електроенергії. Послугу надають працівники Обленерго.
 • Укласти договор про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства.

ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ!

Зеленый тариф – специальный тариф, по которому государство закупает электроэнергию у частных лиц, сгенерированную солнечными и ветровыми электростанциями. Максимальная мощность частной солнечной электростанции – 30 кВт.
Важно: для получения “зеленого” тарифа НЕ нужно получать лицензию и другие разрешительные документы.

Стоимость «зеленого тарифа» установлена ​​Законом Украины «О рынке электрической энергии» и зафиксирована в Евро. Однако в Украине, согласно законодательству, все расчеты осуществляются в национальной валюте, потому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), ежеквартально пересматривает и изменяет стоимость такого тарифа, в зависимости от изменения курса гривны.

Действие Закона Украины гарантирует действие условий Зеленого тарифа до 01.01.2030 г. Ст.17 Закона Украины «О рынке электрической энергии» – Государство гарантирует сохранение на законодательном уровне на весь срок использования “зеленого” тарифа требований, касаемых закупки в каждом расчетном периоде электроэнергии, произведенной на объектах электроэнергетики.

Тариф для приватних сонячних електростанцій (за 1 кВт/год):

 • действующий тариф – до 31 декабря 2019 – 0,183 евро / кВт * ч
 • с 1 января 2020 – 0,164 евро / кВт * ч
 • с 1 января 2025 – 0,146 евро / кВт * ч

Как подключить зеленый тариф?

ЭТАП 1. Обратиться в компанию “Сонцепром”.

Проконсультироваться с нашим специалистом и определить техническое задание.

ЭТАП 2. Подготовка документов.

На старте принятия решения об установлении солнечной станции под «Зеленый» тариф, первым шагом владельца должна быть проверка технических условий присоединения дома к линиям электропередач. Фактически, это зафиксированная в договоре на электроснабжение и приложения к нему, техническая возможность ЛЭП передать или принять определенное количество энергии в единицу времени.

На дом должна быть подведена мощность (кВт) кратная мощности солнечной электростанции (СЭС).
Например: для СЭС 30 кВт в дом должна быть подведена мощность 30 кВт от сети.
Поэтому в случае необходимости, нужно будет докупить недостающие кол-во кВт. Для этого нужно обратиться в местный РЭС, и подать заявление на повышение мощности.

Документы для поднятия мощности. Копии:

 • Свидетельство на право собственности на дом.
 • Договор с РЭС о пользовании электрической энергией.
 • Выкопировка места расположения объекта в масштабе 1: 2000, или какой есть (взять в сельском или городском совете).
 • Паспорта.
 • ИНН.

ЭТАП 3. Строительство / монтаж солнечной электростанции.

Солнечная станция – это большой конструктор каждый из элементов которого изготавливается различными производителями из разных стран по разным стандартам. При выборе оборудования следует больше внимания уделить выбору качественных отработанных комплексных решений от проверенных производителей.
Мы советуем выбирать производителей, официально представленных в Украине, которые предоставляют полноценную гарантию. Кроме выбора производителей учитываются следующие факторы:

 • Технические условия присоединения дома к ЛЭП (количество фаз, мощность присоединения).
 • мощность установленных солнечных батарей.
 • количество поверхностей где планируется разместить панели.

Учитывая вышеприведенные факторы подбор должен осуществляться квалифицированным инженером и под конкретные условия проекта.

ЭТАП 4. Подписание договора на генерацию электрической энергии.

Для того, чтобы продавать электрическую энергию по «зеленому» тарифу, после завершения строительства солнечной электростанции, бытовому потребителю необходимо пройти следующие этапы:

 • Подать заявление в Облэнерго о факте строительства генерирующей установки, при этом добавить схему подключения сертификатов и паспортов оборудования к энергоснабжающей компании.
 • Установить двунаправленый счетчик для замеров встречных потоков потребленной / произведенной электроэнергии. Услугу оказывают сотрудники облэнерго.
 • Заключить договор о купле-продаже электрической энергии, произведенной из энергии солнечного излучения генерирующей установкой частного домохозяйства.
Scroll to Top

Залиште свої контакти, і ми зв'яжемося З ВАМИ!

Залиште свої контакти, і ми зв'яжемося З ВАМИ!